Tomtefeste

Advokathjelp ved spørsmål om tomtefeste

Ved tomtefeste leies grunnen ut, og leietakeren, festeren, har en rett til å oppføre egen bygning på tomten. Festeren er altså eier av bygg som oppføres på festetomten, og betaler en festeavgift til grunneieren. Tomtefeste benyttes for boliger, hytter og næringsbygg. Tomtefeste er derfor et både viktig og komplisert rettsområde. Våre tomtefesteadvokater har inngående kunnskap om alle reglene som berører tomtefeste.

Tomtefesteadvokatene i DALAN advokatfirma har lang og omfattende  erfaring med alle problemstillinger knyttet til tomtefeste.
Tomtefeste er et rettsområde preget av politiske strømninger. Tendensen etter krigen har klart gått i retning av å begrense den opprinnelige grunneiers rettigheter, blant annet ved å regulere muligheten til å øke festeavgiften i samsvar med økningen i tomteverdien.Tomtefeste
For å kunne bistå klientene best mulig, må derfor advokater som arbeider mer tomtefeste være tett på rettsutviklingen innen området.
  • I Rt.2007 s.1281 slo Høyesterett fast at festere ved utløp av festekontrakt på hus og fritidsboliger, har rett til å forlenge avtalen på samme vilkår på ubestemt tid. Grunneierne ble i denne saken representert av DALANs advokat (H) Torill Kjøllesdal, som har bistått i flere av tomtefestesakene for Høyesterett. Muligheten til slik forlengelse er imidlertid avskåret dersom partene har avtalt at slik rett ikke skal foreligge.
  • I oktober 2011 ga Høyesterett uttrykk for at det skal mye til før oppregulering av festeavgiften etter tomtefesteloven § 15 blir ansett urimelig. Grunneierne vant således frem i saken, med bistand fra advokat (H) i DALAN, Ole Løken.
  • Sommer og høst 2012 er det stort forkus på utfallet av tomtefeste. Våre advokater Thomas Andersen og Torill Kjøllesdal har i den forbindeles blitt intervjuet flere ganger av Dagens Næringsliv om EMD-dommen, og konsekvensene av denne. DALAN advokatfirma har en omfattende erfaring innen tomtefeste, og bistår regelmessig både festere og grunneiere. Vi bistår med rådgivning samt prosedyre for alle rettsinstanser.
Våre tomtefesteadvokater har også lang erfaring innenfor rettslige områder som naturlig er knyttet til tomtefeste, så som eiendomsrett og ekspropriasjonsrett.
Om DALAN Advokatfirma
DALAN advokatfirma har røtter tilbake til 1862. Våre advokater har alltid vært kjent for høyt faglig nivå, og firmaet har alltid hatt eiendomsrettslige problemstillinger som sitt sentrale felt. Vi er blant landets fremste advokatfirmaer når det gjelder spørsmål om tomtefeste.
Ved behov for advokatbistand innen tomtefeste eller andre spørsmål knyttet til fast eiendom, kontakt oss på telefon (47) 21 37 80 00

 

du kan også kontakte oss ved å benytte kontaktskjemaet under: