Kategoriarkiv: Dommer

rettssak-sivil-dommer

Ny høyesterettsdom om fastsettelse av innløsningssum ved fremfeste

Prinsippene for fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter:

Høyesterett har avsagt en dom om der fremfestere av boligtomter fremsatte krav overfor grunneieren om innløsning av tomtene, jf. tomtefesteloven § 42 fjerde ledd. Høyesterett kom til at man også ved fremfeste skal fastsette innløsningssummen ut fra festeavgiften mellom fremfesteren og frembortfesteren, jf. § 37 første ledd første punktum.

Les videre

Høyesterett

Tomtefeste – dom vedrørende tomtefestelovens anvendelse på kommersiell utleie av leiligheter

Omfattes en boligblokk med utleieleiligheter av tomtefestelovens bestemmelser som tomt til bustadhus» i tomtefestelovens § 15 første ledd? Spørsmålet er viktig med tanke adgangen til å regulere på festavgiften. Hvis boligblokker som leies ut omfattes av bestemmelsen, gjelder nemlig reglene om at festeavgiften maksimalt vil kunne reguleres på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen. I motsatt fall, står bortfester friere.  Detter var spørsmålet som Høyesterett avsa dom om den 17.april 2013. Konklusjonen var at en boligblikk som er fullt utleid ikke ble omfattet av regelen i § 15 første ledd. Lagmannsrettens overskjønn ble derfor opphevet. Høyesteretts konklusjon var motsatt av resultatene i tingretten og lagmannsretten.

Les videre