Tomtefesteloven

Tomtefesteloven skal gjennomgås av eget utvalg

Regjeringen har opprettet et nytt utvalg som får som mandat å foreslå endringer i tomtefesteloven. Utvalget skal ledes av professor ved universitetet i Oslo, Kåre Lilleholt. Det er reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus som skal gjennomgås.

– Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalget skal levere utredningen innen 1. oktober 2013.

Bagrunn for oppnevelsen av utvalget er at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) som kjent avsa dom den 12. juni 2012, der tomtefestelovens bestemmelse om forlengelse av festeavtaler ble underkjent. I den såkalte «tomtefestesaken» kom EMD til at retten til å kreve tidsubegrenset forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Utvalget får som mandat å foreslå endringer i vilkårene for å kreve forlenget feste – og gjennomgå hvilke endringer som er nødvendig av hensyn til folkerettslige forpliktelser.

Spørsmål om bortfesters adgang til å kreve nye vilkår for feste og tilbakevirkning, skal vurderes bredt.

Forlengelsesretten er imidlertid ikke en del av utvalgets mandat. Festere skal fortsatt kunne kreve festet forlenget inntil hun/han selv sier opp eller tomten blir innløst.

Departementet melder om at utvalget skal sikre de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for tomtefesteloven, bortfesters eiendomsrett og finne frem til regler som balanserer partenes interesser.
Utvalgets sammensetning er som følger:

  • Kåre Lilleholt (leder),
  • professor Stig Harald Solheim,
  • postdoktor Jon Egil Bergem,
  • advokat Grethe Gjertsen, fungerende styreleder og representant for tomtefesterne
  • Sissel Fykse, advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne

 

Kilde: Regjeringen